Sähköenergian mittaaminen

Kuopion Sähköverkko Oy:llä on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus suorittaa sähkön mittaaminen omalla verkkoalueellaan. Taseselvityksen ja asiakaslaskutuksen perustana on sähköntoimituksen mittaaminen, mittaustietojen rekisteröinti ja niiden ilmoittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille. Mittaustiedot mitataan ja ilmoitetaan sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. 

Sähkönkulutus mitataan tunnin tai 15 minuutin jaksoissa kohteesta riippuen. Nämä sähkönkulutusjaksot, eli aikasarjat, etäluetaan mittarilta tyypillisesti kerran vuorokaudessa ja lähetetään sähkömarkkinoille. Todelliseen kulutukseen perustuva sähkölasku muodostuu vasta  aikasarjojen onnistuneesta luennasta. On siis ensiarvoisen tärkeää, että etäluentayhteys mittarille on kunnossa. Etäyhteys voi katketa mittarille useammasta syystä: joko kohteesta katkaistaan sähköt pääkytkimestä, mittalaite vikaantuu tai etäyhteydessä on häiriö. Tällöin sähkönkulutuksen arviointi menee automaattisesti päälle jo muutaman päivän jälkeen, kuitenkin viimeistään kuudentena päivänä häiriön alkamisesta. Arvioidut lukemat muodostuvat käyttöpaikan käyttöprofiilin perusteella. Mittausasetuksen 6. luvun 10 §:n mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus arvioida sähkönkäyttöpaikan kulutusta aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen. Arviointia jatketaan korkeintaan kuusi viikkoa, minkä aikana etäyhteys pyritään palauttamaan. Pääkytkimeen emme pääse käsiksi, mutta muut viat saadaan paikannettua ja korjattua. Vika voi olla itse mittalaitteessa, joka saatetaan joutua vaihtamaan, tai luentayhteydessä. Etäluentaa voi häiritä sähköverkon vikaantunut luentakomponentti tai joskus myös asiakkaan oma sähkölaite. Häiriötä tuottava kohde voi pimentää kymmeniä, jopa satoja mittauslaitteita samalla kertaa. Etäluentayhteyden palauduttua mittarille tallentuneet mittaustiedot saadaan yleensä takautuvasti luettua ja kulutustiedot välitetään sähkömarkkinoille laskutusta varten. Jos  tallennettua kulutustietoa ei ole saatavilla, lasku muodostuu arvioon perustuen. Tiedot päivittyvät myös Väppiin.

Tutustuthan Kuopion Sähköverkon jakelualueella yleisimmin käytettyihin mittareiden käyttöohjeisiin, jos sinulla on tarvetta katkaista sähköt esim. asunnostasi/kesämökistäsi pitkän poissaolon vuoksi tai haluat muuten tarkastella sähkönkulutuksen energialukemia mittarin näytöltä. Lisäksi asiakkaan on syytä huomioida Kuopion Sähköverkon tekniset ohjeet sähkön mittaukseen liittyen. 

Mittauspalvelu on keskeinen osa verkkopalvelua. Mittalaitteen asennus, ylläpito ja tarvittaessa vaihtaminen (laitteen vikaantumisen tai päivitystarpeen vuoksi) ja mittauspalvelukokonaisuus sisältyvät verkkopalvelumaksuun. Asiakaslähtöiset muutokset laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.  

Sähkön mittauksen yleisohje

Mittareiden käyttöohjeet

E450 mittari
E450 mittari (2)
E350 mittari
E120GiME mittari
– E360 mittari (päivitetty ohje)
– E360 mittari (eng.)

Mittarointitoimenpiteen (asennus, siirto, poisto) tilauksen pääsee tekemään täältä.

Yökuormien myöhäisempi kytkeytyminen

Kuopion Sähköverkolla on käytössä Aikasiirto-tariffi, joka on tarkoitettu kohteille, joissa on ohjattavaa kuormaa, kuten varaavaa lämmitystä. Tyypillisiä kohteita ovat sähkölämmitteiset omakoti- ja rivitalot. Aikatariffi on edullisin vaihtoehto, kun suurin kulutus (lämmitys) ohjataan yöajalle. Nyt palvelua laajennetaan ja Aikasiirto-tariffi asiakkaalla on mahdollisuus siirtää halutessaan yökuormien ohjautumista puoleen yöhön. Nykyisin ohjaus tapahtuu klo 22–23. Muutoksella pyritään tasaamaan verkon kuormitustilannetta ja mahdollistamaan kustannustehokkaampi sähkönkäyttö pörssisähköasiakkaille.

Huom erityisesti rivitaloasiakkaat! Palvelun käyttöönotto edellyttää, että ohjaukseen vaadittavat johdotukset ovat valmiina asiakkaan mittauskeskuksessa. Mikäli tariffin ohjaus tehdään tällä hetkellä asiakkaan omalla ohjauskellolla, Kuopion Sähköverkko ei voi vaikuttaa kytkeytymiseen.

Tilastollisesti puolenyön jälkeiset tunnit ovat olleet pörssisähkössä edullisimmat tunnit. Muutoksella ei ole vaikutusta Kuopion Sähköverkon Aikasiirto-tariffiin, ja sen hinta on voimassa kuten aikaisemminkin, eli klo 22–07. Ainoastaan yökuorma kytkeytyy päälle myöhemmin (klo 00–01). Palvelun käyttöönotto on asiakkaalle maksuton. Myöhemmin tehtävät muutokset laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Voit tutustua omaan sähkönkulutukseesi helposti Väppi-sovelluksessa, josta näet helposti, miten nykyinen sähkönkulutus jakautuu yön tunneille. Samalla voit pohtia, aiheuttaisiko yökuormien kytkeytymisen kahden tunnin siirto haittaa sinulle tai kiinteistöllesi. Tarkastele erityisesti talven kuukausien kulutuksia.

Palvelun saat käyttöösi täyttämällä oheisen lomakkeen. Palvelu saadaan aktivoitua noin viikon sisällä. Saat Kuopion Sähköverkolta vahvistuksen sähköpostilla, kun palvelu on kytketty päälle. Mikäli palvelun käyttöönotto edellyttää mittalaitteen vaihtoa, voi käyttöönotto kestää hieman pidempään. Olemme puhelimitse yhteydessä vaihtoajankohdan sopimiseksi. Mittalaitteen vaihto on maksutonta.

Tällä lomakkeella tilaat yökuormien kytkeytymisen myöhäisempään ajankohtaan, eli kuormat ohjautuvat päälle 00-01.
Poiskyteytyminen tapahtuu kuten tähän asti, eli klo 07 mennessä.
Aikatariffihinta on voimassa normaalisti 22-07.


Aloita tästä tunnistautumalla

 

Netotuspalvelu

Sähkön pientuotannon netotuspalvelu otetaan käyttöön Suomessa 1.1.2023. Muutos ei vaadi asiakkaalta toimia, vaan se tapahtuu ns. järjestelmätasolla. Netotuksen piirissä ovat ne asiakkaat, joilla on omaa sähköntuotantoa, kuten aurinkopaneeleja, ja joiden tuotantojärjestelmän koko on korkeintaan 100 kVA. Lisäksi asiakkaalla on oltava sopimus sähkönmyyjänsä kanssa ylijäämäsähkön ostosta ja myynnistä.

Netotuksella tarkoitetaan tasejakson (nykyisin tunti, tulevaisuudessa 15 minuuttia) sisällä tapahtuvaa sähkönkulutuksen ja tuotannon erotusta. Tähän asti sähköä on voinut sekä myydä että ostaa saman tunnin aikana. Jatkossa sähköä ainoastaan ostetaan tai myydään tasejakson (15 min.) aikana. Kuopion Sähköverkon mittalaite mittaa ja rekisteröi kohteen kulutuksen ja tuotannon tasejaksoittain ja lähettää tiedot keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin. Netotus tehdään datahubissa, josta tieto siirtyy asiakkaan sähkönmyyjälle sekä Kuopion Sähköverkon verkkopalvelulaskulle.

Netotuksen myötä sähkön pientuottajan asema vahvistuu. Tuotettu sähkö käytetään ensin kohteessa. Mikäli tasejakson aikana kaikki itse tuotettu sähkö ei kulu, muodostuu sähköä myytäväksi. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että sähkömittarin lukematieto ei enää näytä oikein, koska netotus tehdään datahubissa eikä mittarilla. Netotuspalvelu on asiakkaalle maksuton.

Asiakasrajapinnan/HAN-portin käyttöönotto

Kuopion Sähköverkkoon asennettavissa uusissa mittauslaitteissa on liityntärajapinta asiakkaiden käyttöön. HAN-portti (Home Area Network), jota myös P1- tai H1-portiksi kutsutaan, avaa mittauslaitteen datan asiakkaalle käyttöön täysin uudella tavalla. Mittauslaitteen kannessa on RJ-12-liitin, johon asiakas voi vapaasti liittää oman laitteensa. Rajapinta avataan Kuopion Sähköverkon toimesta, jonka jälkeen mittauslaite puskee tietoa ulos 10 sekunnin sykleissä. Mittausasetuksen mukaan Kuopion Sähköverkko avaa yhteyden, mutta siihen liitettäviä laitteita ei voida tarjota. Ohessa Seskon laatima suositus asiakasrajapinnasta ja listaus lähetettävistä tiedoista. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

HAN-portin yleisohje

Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten

Siirry lomakkeelle