Toimintamme ympäristövaikutukset

Päivä päivältä parempaa energiaa

Seuraamme tiiviisti toimintamme ympäristövaikutuksia ja raportoimme niistä ympäristöviranomaiselle. Olemme mukana Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan turvetuotantoalueiden ympäristövaikutusten sekä Kallaveden yhteistarkkailuissa ja Kuopion kaupungin ilmanlaadun seurannassa. Ympäristövastuumme alkaa tuotantotapojen suunnittelusta ja ulottuu energiatietouden jakamiseen sekä ympäristötutkimuksen rahoittamiseen.

Bioenergialoikka

Haluamme olla mukana saavuttamassa EU:n ilmastopolitiikan asettamia tavoitteita ja jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Olemme korvanneet öljyä ja turvetta uusiutuvilla biopolttoaineilla, kuten erilaisilla metsähakkeilla ja sahateollisuuden sivutuotteilla.

Hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet lähes kolmannekseen vuodesta 2011, jolloin aloitimme laajat investoinnit tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään energiantuotantoomme.

Nykyään jo yli 70 % Haapaniemen voimalaitoksella käytettävästä polttoaineesta on metsäteollisuuden sivutuotteena syntynyttä puuaineksesta koostuvaa biopolttoainetta. Biopolttoaineet ja turve muodostavat yhdessä hienon kokonaisuuden, jossa laitosten käyttöä voidaan optimoida tarpeen mukaan ja ympäröivää Pohjois-Savon luontoa voidaan hyödyntää monipuolisesti kuitenkaan rasittamatta sitä. Tavoitteemme on myös tulevaisuudessa käyttää kotimaisia polttoaineita mahdollisimman monipuolisesti.

Bioenergiaa käyttämällä hiilitase voidaan pitää nollassa, jolloin ei synny päästöjä ilmakehään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että polttoaineesta vapautuu energiantuotantoprosessissa saman verran hiilidioksidia ilmaan kuin toisaalla sitoutuu kasvillisuuteen, maaperään ja vesistöihin.

Päästöjen hallinta

Haapaniemen voimalaitoksella tarkkailemme savukaasuja jatkuvatoimisilla päästömittausjärjestelmillä. Ulkopuolinen akkreditoitu päästömittaaja suorittaa vertailumittaukset vuosittain.

Haitallisten typpipäästöjen vähentämiseksi syötämme kattiloihin SNCR-järjestelmän avulla ammoniakkia ja ureaa. Näin saamme muutettua haitallisia typenoksideja puhtaaksi typpikaasuksi, jota ilmakehä sisältää noin 78 prosenttia.

Rikkipäästöjä hallitsemme syöttämällä kalkkia tulipesään Haapaniemi 3 -voimalaitosyksikössä. Haapaniemi 2 -yksikössä rikkipäästöjä hallitaan savukaasupesurilla. Rikkipäästömme ovat laskeneet myös turpeen polton vähentymisen myötä.

Pölyhiukkasten poistamiseksi savukaasuista käytämme sähkösuodatinta ennen savukaasujen johtamista piippuun. Haapaniemi 2 -voimalaitosyksikössä varmistamme pölyn lähes täydellisen poistamisen savukaasupesurilla, joka on sijoitettu sähkösuodattimen jälkeen.

Puhdistuksen jälkeen voimalaitoksen piipusta nousevat savukaasut ovat hyvin puhtaita ja vaalean harmaana näkyvä savu onkin itseasiassa lähes kokonaan vesihöyryä!

Melupäästöjä olemme vähentäneet lisäämällä äänenvaimentimia puhaltimiin, suuntaamalla melua pois asutuksesta sekä teettämällä erilaisia mallinnuksia ja mittauksia. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet jatkuva-aikaiseen meluun. Väliaikaisesti voimalaitokselta voi kuulua kovaakin ääntä esimerkiksi varoventtiileistä purkautuvan höyryn vuoksi mahdollisessa prosessihäiriössä. Varoventtiilien täytyy saada purkautua vapaaseen ilmaan, eikä niitä ole mahdollista vaimentaa yhtä tehokkaasti.

Vesistöjen suojeleminen

Olemme osallistuneet Kallaveden yhteistarkkailuun vuodesta 2015 lähtien. Yhteistarkkailussa seurataan Kallaveden vesistön laatua ja siinä tapahtuvia muutoksia. Haapaniemen voimalaitoksen piha-alueen ja polttoaineterminaalin valumavesistä sekä savukaasupesurin lauhdevesistä otetaan säännöllisesti näytteitä. Seuraamme vesistökuormitusta ja raportoimme tulokset ympäristöviranomaiselle.

Turvetuotannossa minimoimme vesistövaikutukset parhailla käyttökelpoisilla vesiensuojelurakenteilla sekä tuotantotekniikalla, jonka valinnalla ja ajoittamisella vähennämme myös pöly- ja melupäästöjä. Sääolosuhteiden huomioimisella varmistamme kestävän ja ympäristöä vähiten kuormittavan tuotantotavan.

Omavalvonnan sekä käyttö- ja vaikutustarkkailun ansiosta olemme jatkuvasti tietoisia tuotantoalueidemme tilasta. Toimimme aina vähintään ympäristölupiemme edellyttämällä tasolla ja raportoimme tarkkailutuloksista ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Energiantuotannon jätteet

Poltossa syntyvä tuhka pyritään käyttämään hyödyksi erilaisissa käyttökohteissa. Suurimpana pitkäaikaisena käyttökohteena on ollut Heinjoen ampumaradan meluvalli. Osallistumme aktiivisesti tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään tuhkan uusia käyttömahdollisuuksia. Tuhka sisältää monipuolisesti ravinteita ja sen käyttöä esim. metsälannoitteen raaka-aineena selvitetään aktiivisesti. Maanrakennuksessa tuhkan avulla voidaan korvata luonnon arvokkaita kiviaineksia.

Jätteet, joita emme pysty hyötykäyttämään, mm. savukaasupesurin liete ja erilaiset yhdyskuntajätteet, lajitellaan, jatkokäsitellään ja toimitetaan asianmukaisille toimijoille.