Energiaa suomalaista metsää kunnioittaen

Suomessa on aina tehty ihmeitä puusta. Me jatkamme tätä perinnettä hyödyntämällä sekä metsien hakkuutähteet että sahateollisuuden sivutuotteet puuenergiantuotannossamme.

Haapaniemen voimalaitoksemme käyttämä biopolttoaine on pääosin puuta, jota hankimme alan merkittäviltä toimijoilta. Puun osuus on yli 60 % kaikesta sähkön ja kaukolämmön tuotannossa käyttämästämme polttoaineesta.

Energiantuotantomme on puun ja turpeen synergiaa. Biopolttoaineita käyttämällä pienennämme hiilijalanjälkeämme. Turve puolestaan on tasalaatuinen polttoaine, joka estää polttokattilan korroosiota varmistaen samalla laitteiston toimivuuden.

Käyttämämme polttoaineet saadaan pääasiassa 150 kilometrin säteeltä. Niiden ympärivuotisen saannin varmistamiseksi varastoimme biopolttoaineita turvetuotantoalueiden terminaaleihin sekä voimalaitoksen lähiterminaaliin. Tämä tehostaa logistiikkaa, parantaa kustannustehokkuutta ja lisää toimitusvarmuutta.

Vuonna 2022 lämpöenergiamme tuottamiseen käytettyjen energialähteidemme verojen osuus oli 2 008 344,90 euroa.

Vastuullisuus

Paremman huomisen energiaa. Kotikaupungistasi

» Lue tästä lisää energian alkuperästä ja ympäristövaikutuksista

REHTI ja SÄÄSTÖ ekokaukolämpöjen ominaispäästöt

REHTI ja SÄÄSTÖ ekokaukolämpöjen ominaispäästöt ovat 0 g CO2/kWh.  REHTI- ja SÄÄSTÖ-tuotteet on tuotettu ainoastaan uusiutuvilla puupolttoaineilla. Uusiutuvat polttoaineet ovat hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaleita, sillä poltossa vapautuvan hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uuteen kasvavaan biomassaan.

Mikäli ominaispäästöjen laskennassa otetaan huomioon biopolttoaineiden tuotannon elinkaari sekä muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset, niin REHTI ja SÄÄSTÖ ekokaukolämpöjen ominaispäästöiksi saadaan 0…28 g CO2/kWh.

Kaukolämmön kokonaismyynnin ominaispäästöt

Suomessa ei ole määritelty virallista laskentatapaa kaukolämmön ominaispäästöille. Laskentatavat eroavat lähinnä siltä osin, miten yhteistuotannossa syntyneet päästöt jaetaan tuotetulle sähkölle ja lämmölle. Lisäksi täytyy ottaa huomioon laskennan rajaukset. Kuopion Energian laskemissa ei ole huomioitu jakeluverkon lämpöhäviöitä, jotka ovat arviolta
noin 7 %.

Oheisessa taulukossa on esitelty kaukolämmön ominaispäästökertoimet. Laskentatavat käsittelevät lämmöntuotannossa käytettyjä polttoaineita ja erot johtuvat päästöjen jakamisesta yhteistuotannon lopputuotteille eli sähkölle ja lämmölle.

Käytetty menetelmä Ominaispäästö 2022,
g CO2/kWh
Energiamenetelmä 136
Hyödynjakomenetelmä 104
Primäärienergiamenetelmä 87
Efficiency-menetelmä 104

Oheisessa taulukossa on alustavat laskelmat kaukolämmön ominaispäästöistä vuodelle 2022. Lopulliset ominaispäästöt vahvistetaan päästöselvityksen valmistuttua.

> Lue lisää diplomityöstä, jossa on kartoitettu ja arvioitu eri laskentamenetelmiä ominaispäästöille.

Alkuperätakuut

Alla olevat peruutustodistukset toimivat todistuksena uusiutuvan kaukolämmön tuotteiden alkuperistä vuoden 2022 osalta.

> Peruutustodistus: Puulämpö ja Tarkkalämpö

> Peruutustodistus: Työmaakeskus lämpö

 

Aurinkokaukolämpö

Iloharjussa sijaitseva aurinkokaukolämpökenttämme edustaa täysin päästötöntä tulevaisuuden energiantuotantoa. Se tuottaa kesäaikaan energiaa kuopiolaisten käyttöveden lämmitykseen. Kaikki järjestelmän laitteet toimivat katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla sähköllä.

Lue lisää aurinkokaukolämmöstä ja katsasta Aurinkokaukolämpökenttä LIVE.

Kiertokylmä

Kiertokylmä-kiinteistöjäähdytyksellä viilennät ympäristö- ja kustannusystävällisesti sekä parannat rakennuksesi energiatehokkuutta. Samalla kun jäähdytämme kiinteistösi, kierrätämme ylimääräisen lämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon.

 

Lue lisää Kiertokylmästä sekä muista jäähdytystuotteistamme.