Energiaa suomalaista metsää kunnioittaen

Suomessa on aina tehty ihmeitä puusta. Me jatkamme tätä perinnettä hyödyntämällä sekä metsien hakkuutähteet että sahateollisuuden sivutuotteet puuenergiantuotannossamme.

Haapaniemen voimalaitoksemme käyttämä biopolttoaine on pääosin puuta, jota hankimme alan merkittäviltä toimijoilta. Puun osuus on jopa yli 60 % kaikesta sähkön ja kaukolämmön tuotannossa käyttämästämme polttoaineesta.

Energiantuotantomme on puun ja turpeen synergiaa. Biopolttoaineita käyttämällä pienennämme hiilijalanjälkeämme. Turve puolestaan on tasalaatuinen polttoaine, joka estää polttokattilan korroosiota varmistaen samalla laitteiston toimivuuden.

Käyttämämme polttoaineet saadaan pääasiassa 150 kilometrin säteeltä. Niiden ympärivuotisen saannin varmistamiseksi varastoimme biopolttoaineita turvetuotantoalueiden terminaaleihin sekä voimalaitoksen lähiterminaaliin. Tämä tehostaa logistiikkaa, parantaa kustannustehokkuutta ja lisää toimitusvarmuutta.

Vastuullisuus

Paremman huomisen energiaa. Kotikaupungistasi

» Lue tästä lisää energian alkuperästä ja ympäristövaikutuksista

Puu- ja Tarkkalämmön ominaispäästöt

Puu- ja Tarkkalämmön ominaispäästö on 0 g CO2/kWh.  Puu- ja Tarkkalämpötuotteet on tuotettu ainoastaan uusiutuvilla puupolttoaineilla. Uusiutuvat polttoaineet ovat hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaleita, sillä poltossa vapautuvan hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uuteen kasvavaan biomassaan.

Mikäli ominaispäästöjen laskennassa otetaan huomioon biopolttoaineiden tuotannon elinkaari sekä muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset, niin Puu- ja Tarkkalämmön ominaispäästöiksi saadaan 0…28 g CO2/kWh.

Kaukolämmön kokonaismyynnin ominaispäästöt

Suomessa ei ole määritelty virallista laskentatapaa kaukolämmön ominaispäästöille. Laskentatavat eroavat lähinnä siltä osin, miten yhteistuotannossa syntyneet päästöt jaetaan tuotetulle sähkölle ja lämmölle. Lisäksi täytyy ottaa huomioon laskennan rajaukset. Kuopion Energian laskemissa ei ole huomioitu jakeluverkon lämpöhäviöitä, jotka ovat arviolta
noin 7 %.

Oheisessa taulukossa on esitelty kaukolämmön ominaispäästökertoimet. Laskentatavat käsittelevät lämmöntuotannossa käytettyjä polttoaineita ja erot johtuvat päästöjen jakamisesta yhteistuotannon lopputuotteille eli sähkölle ja lämmölle.

Käytetty menetelmä Ominaispäästö 2020, g CO2/kWh
Energiamenetelmä 141
Hyödynjakomenetelmä 96
Primäärienergiamenetelmä 104
Efficiency-menetelmä 96

> Lue lisää diplomityöstä, jossa on kartoitettu ja arvioitu eri laskentamenetelmiä ominaispäästöille.

Aurinkokaukolämpö

Iloharjussa sijaitseva aurinkokaukolämpökenttämme edustaa täysin päästötöntä tulevaisuuden energiantuotantoa. Se tuottaa kesäaikaan energiaa kuopiolaisten käyttöveden lämmitykseen. Kaikki järjestelmän laitteet toimivat katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla sähköllä.

Lue lisää aurinkokaukolämmöstä ja katsasta Aurinkokaukolämpökenttä LIVE.

Kiertokylmä

Kiertokylmä-kiinteistöjäähdytyksellä viilennät ympäristö- ja kustannusystävällisesti sekä parannat rakennuksesi energiatehokkuutta. Samalla kun jäähdytämme kiinteistösi, kierrätämme ylimääräisen lämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon.

 

Lue lisää Kiertokylmästä sekä muista jäähdytystuotteistamme.