vastuullisuus

Energiaa suomalaista metsää kunnioittaen

Suomessa on aina tehty ihmeitä puusta. Me jatkamme tätä perinnettä hyödyntämällä sekä metsien hakkuutähteet että sahateollisuuden sivutuotteet puuenergiantuotannossamme. Haapaniemen voimalaitoksemme käyttämä biopolttoaine on pääosin puuta, jota hankimme alan merkittäviltä toimijoilta. Puun osuus on jopa yli 70 % kaikesta sähkön ja kaukolämmön tuotannossa käyttämästämme polttoaineesta.

Energiantuotantomme on puun ja turpeen synergiaa. Biopolttoaineita käyttämällä pienennämme hiilijalanjälkeämme. Turve puolestaan on tasalaatuinen polttoaine, joka estää polttokattilan korroosiota varmistaen samalla laitteiston toimivuuden.

Käyttämämme polttoaineet saadaan pääasiassa 150 kilometrin säteeltä. Niiden ympärivuotisen saannin varmistamiseksi varastoimme biopolttoaineita turvetuotantoalueiden terminaaleihin sekä voimalaitoksen lähiterminaaliin. Tämä tehostaa logistiikkaa, parantaa kustannustehokkuutta ja lisää toimitusvarmuutta.

Vuonna 2023 lämpöenergiamme tuottamiseen käytettyjen energialähteidemme verojen osuus oli 1 520 396,11 euroa.

REHTI ekokaukolämmön ominaispäästöt

REHTI ekokaukolämmön ominaispäästö on 0 g CO2/kWh. REHTI on tuotettu ainoastaan uusiutuvilla puupolttoaineilla. Uusiutuvat polttoaineet ovat hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaleita, sillä poltossa vapautuvan hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uuteen kasvavaan biomassaan.

Mikäli ominaispäästöjen laskennassa otetaan huomioon biopolttoaineiden tuotannon elinkaari sekä muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset, niin REHTI ekokaukolämmön ominaispäästöiksi saadaan 0…28 g CO2/kWh.

Kaukolämmön kokonaismyynnin ominaispäästöt

Suomessa ei ole määritelty virallista laskentatapaa kaukolämmön ominaispäästöille. Laskentatavat eroavat lähinnä siltä osin, miten yhteistuotannossa syntyneet päästöt jaetaan tuotetulle sähkölle ja lämmölle. Lisäksi täytyy ottaa huomioon laskennan rajaukset. Kuopion Energian laskemissa ei ole huomioitu jakeluverkon lämpöhäviöitä, jotka ovat arviolta
noin 7 %.

Oheisessa taulukossa on esitelty kaukolämmön ominaispäästökertoimet. Laskentatavat käsittelevät lämmöntuotannossa käytettyjä polttoaineita ja erot johtuvat päästöjen jakamisesta yhteistuotannon lopputuotteille eli sähkölle ja lämmölle.

Käytetty menetelmä Ominaispäästö 2023,
g CO2/kWh
Energiamenetelmä 110
Hyödynjakomenetelmä 88
Primäärienergiamenetelmä 79
Efficiency-menetelmä 88

 

> Lue lisää diplomityöstä, jossa on kartoitettu ja arvioitu eri laskentamenetelmiä ominaispäästöille.

Alkuperätakuut

Alla olevat peruutustodistukset toimivat todistuksena uusiutuvan kaukolämmön tuotteiden alkuperistä vuoden 2023 osalta.

Peruutustodistus: REHTI ja RAKSA -ekokaukolämpö (muut kuin omakotitalot)

Peruutustodistus: REHTI ja SÄÄSTÖ -ekokaukolämpö (omakotitalot)

Aurinkokaukolämpö

Iloharjussa sijaitseva aurinkokaukolämpökenttämme edustaa täysin päästötöntä tulevaisuuden energiantuotantoa. Se tuottaa kesäaikaan energiaa kuopiolaisten käyttöveden lämmitykseen. Kaikki järjestelmän laitteet toimivat katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla sähköllä.

Lue lisää aurinkokaukolämmöstä ja katsasta Aurinkokaukolämpökenttä LIVE.

Kiertokylmä

Kiertokylmä-kiinteistöjäähdytyksellä viilennät ympäristö- ja kustannusystävällisesti sekä parannat rakennuksesi energiatehokkuutta. Samalla kun jäähdytämme kiinteistösi, kierrätämme ylimääräisen lämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon.

 

Lue lisää Kiertokylmästä sekä muista jäähdytystuotteistamme.